Zapožičanie a prenájom náhradného notebooku Prenájom výpočtovej techniky počas opravy

Prenájom výpočtovej techniky je vhodný v prípadoch, ak máte rozpracovanú napr. finančnú správu, správu o činnosti, výročnú správu, bakalárku prácu, diplomovú prácu, dizertačnú prácu alebo organizujete firemné školenie či prezentácie produktov a zariadenie vypovedalo službu v najmenej vhodnú dobu.

Kým my riešime príčinu poruchy Vášho počítača alebo notebooku, môžete bez obmedzení pracovať ďalej.
Máme pre Vás pripravený plnohodnotný náhradný notebook, ktorý je možné si zapožičať počas celej doby opravy.
Súčasťou notebooku je nainštalovaný operačný systém Windows 10, kancelársky balík, antivírusová ochrana, Skype a ďalšie programy nevyhnutné k bežnej pracovnej činnosti.


V prípade záujmu o špecifický softvér zabezpečíme inštaláciu podľa želania.

Výhody prenájmu výpočtovej techniky
• Používate vždy moderné a plne funkčné zariadenia;
• Garantujeme technickú podporu počas celého prenájmu;

Služba zapožičanie náhradného zariadenia je určená prioritne pre zákazníkov, ktorí majú u nás počítač / notebook v oprave.

 

Ceny za požičanie zariadenia

Zákazníci, ktorým opravujeme ich zariadenie, majú možnosť zapožičania nášho zariadenia do 5 pracovných dní zdarma.
Požičovné v prípade 6 pracovných dní a viac, majú naši zákazníci za zvýhodnenú cenu 5 € / deň.
Cena požičovného pre zákazníkov, ktorí nemajú u nás servisované zariadenie je vo výške 15 € / deň.

 

Podmienky zapožičania

1. Zákazník má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR;
2. Zákazník preukáže jednoznačnú identifikáciu a dokladuje svoju totožnosť v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, prípadne IČO, DIČ;
3. Zákazník pred samotným prevzatím zariadenia zloží kauciu vo výške 50% z ceny požičaného zariadenia (min. zábezpeka vo výške 100 €);
4. Zákazník podpíše preberací protokol;
5. Zákazník po skončení doby prenájmu je povinný prenajaté zariadenie bezodkladne a bez vyzvania vrátiť prenajímateľovi v stave v akom ho prevzal. V prípade spôsobenia škody uhradí všetky potrebné náklady;
6. Zákazník si je vedomí, že cena za prenájom sa počíta za každý deň prenájmu vrátane dňa prevzatia zariadenia, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak;
7. Zákazník sa zaväzuje zaplatiť dohodnuté nájomné za prenajaté zariadenie po skončení nájmu.

 

Zákazník sa tiež zaväzuje, že:

1. Zariadenie bude využívať len na území SR;
2. Zariadenie bude používať výlučne na účely, na ktoré je určené;
3. Nebude manipulovať s hardvérovými časťami zariadenia;
4. Neporuší bezpečnostné plomby;
5. Nebude upravovať a meniť nastavenia;
6. Nebude vytvárať nelegálne kópie softvéru; 
7. Nebude bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa inštalovať akýkoľvek softvér a menit nastavenia;
8. Nezneužije zariadenie k páchaniu trestnej činnosti;
9. Pri nevrátení prenajatého zariadenia, súhlasí s výkonom exekúcie na vlastný majetok do hodnoty aktuálnej predajnej ceny prenajatého zariadenia povýšenú o ušlý zisk až do obstarania nového zariadenia.
10. Nebude prenajaté zariadenie poskytovať tretím osobám.

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Zmluvné strany sa dohodli, že zákazník je povinný oznámiť svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ a číslo telefónu, resp. IČO, DIČ. Tieto informácie sú nutné pre identifikáciu zákazníka. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za požičaný tovar a pri komunikácii s Vami. Umožnia nám uskutočniť potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, poprípade identifikovať Vašu platbu cez bankový prevod. Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa. Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom. Databázu údajov nepredávame, neprenajímame ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane. Objednávkou súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Zákazník udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu prevádzkovateľovi.

UPOZORNENIE PRE ŠPEKULATNOV
Pri navrátení zariadenia sa vykonáva HW a SW kontrola!
Každé zariadenie disponuje bezpečnostnou plombou!
Každé zariadenie má v sebe nainštalovanú aplikáciu na sledovanie jeho polohy!

Obce a mestá v ktorých poskytujeme službu:
Obce: NEDED, VLČANY, ŽIHÁREC, TEŠEDIKOVO, DIAKOVCE, ŠAĽA, SELICE, KRÁĽOV BROD, TRSTICE.